05.01.2021

Kuluttajien yleiset sopimusehdot viestintäpalveluista ovat muuttuneet 1.1.2021

Teleyritysten uudet yleiset sopimusehdot

Kuluttaja-asiamies, FiCom ry, Finnet ry, Traficom ja operaattorit ovat neuvotelleet uudet yleiset sopimusehdot teleyritysten kuluttajille tarjoamille palveluille. Sopimusehdot tulevat voimaan 1.1.2021.

Uusissa sopimusehdoissa on otettu huomioon 1.1.2021 voimaan tulevat sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudet säännökset ja ne korvaavat aiemmat, 1.7.2015 voimaan tulleet yleiset sopimusehdot kuluttajille. Koska kyse on lähtökohtaisesti joko lainsäädännön muutoksista johtuvista tai asiakkaan eduksi tehdyistä sopimusmuutoksista, ei asiakkaalla ole sopimusmuutosten perusteella erityistä irtisanomisoikeutta.

Lainsäädännöstä johtuvat keskeisimmät muutokset yleisiin sopimusehtoihin:

Lisätty asiakkaalle ennen sopimusta annettavista ennakkotiedoista ja niiden muotovaatimuksista sekä sopimustiivistelmästä (kohta 2.1.)

Poistettu teleyrityksen oikeus vaatia vakuutta sopimussuhteen aikana (2.2).

Teleyrityksellä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle jo ennen palvelun euromääräisen käyttörajan täyttymistä (2.3)

Asiakas on jatkossa velvollinen maksamaan viestintäpalvelusopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun yhteys on käytettävissä (3.1 ja 5.1)

Asiakkaan vastuuta palvelun käytöstä täsmennetty, jos hän on luovuttanut palvelun kolmannen osapuolen käyttöön 4.2 ja 7.1)

Teleyrityksen oikeutta rajoittaa ja muokata internetliikennettä sekä ryhtymään toimiin tietoturvasta huolehtimiseksi on täsmennetty (4.2, 4.4 ja 4.5)

Yleiseen hätänumeroon soitettaessa soittajan paikannus on mahdollista ilman SIM-korttia (4.4)

Lisätty EU- ja ETA-alueella verkkovierailua koskevat periaatteet (4.6)

Sijaintitietojen käsittelyoikeutta palvelujen tarjoamiseksi ja hyödyntämiseksi on täsmennetty (8.1)

Teleyrityksellä ei ole jatkossa irtisanomisen seurauksena oikeutta saada takaisin kytkykaupan yhteydessä luovutettu päätelaite (11.1) Jos asiakas haluaa sopimuksen päättyessä pitää itsellään sopimukseen sisältyvän päätelaitteen, teleyritys perii päätelaitteesta enintään korvauksen, joka vastaa laitteen käypää arvoa tai jäljellä olevalta sopimuskaudelta perittävää maksua (11.3).

Poistettu kohta, jonka mukaan asiakkaan purkuoikeus voi kohdistua vain siihen palveluun, johon viivästys tai virhe kohdistuu (11.2)

Teleyrityksellä ei ole enää oikeutta irtisanoa viestintäpalvelusopimusta, jos asiakas tai käyttäjä on tuomittu viestintäpalvelua hyväksikäyttäen tietoliikenteen häiritsemisestä (kohta 11.2)

Lisätty kohta, jonka mukaan asiakkaalla ei ole oikeutta purkaa määräaikaista sopimusta, jos sopimusehtoja muutetaan lainsäädännön muutoksen tai viranomaispäätöksen perusteella (11.2).

Jos asiakas on maksanut ennakkoon palveluista ja asiakas vaihtaa internetyhteyden tai viestintäpalvelun, esimerkiksi prepaid-liittymän, palveluntarjoajaa, luovuttavan teleyrityksen on asiakkaan pyynnöstä palautettava ennakolta maksettu, käyttämättä jäänyt saldo. Teleyrityksellä on oikeus periä palauttamisesta maksu, joka saa olla enintään palauttamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten suuruinen (11.3).

Täsmennetty asiakkaan irtisanomisoikeutta sopimuksen muutostilanteessa, joka johtuu lainsäädännön muutoksesta (12)

Teleyrityksen muuttaessa sopimusehtoja asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta (kun aiemmin se oli mahdollista päättää heti) (12).

Täsmennetty kohtaa, jonka mukaan jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei kategorisesti aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä (kohta 13).

Voit katsoa koko kuluttajaehdot kotisivuiltamme sopimusehdot.